Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: "Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia Spółki DGT na rynki zagraniczne.”
Planowany termin realizacji projektu: 20.03.2010 - 20.08.2010

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,
 • opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej,
 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych,
 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,
 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
 • opis celów i strategii eksportowej,
 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej,
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia,
 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,
 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Złożona oferta powinna zawierać:

 • adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto,
 • termin ważności oferty,
 • warunki i termin płatności,
 • maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
 • kserokopię referencji w przypadku ich posiadania,
 • podpis oferenta zgodnie z przyjętą zasadą reprezentacji.


Oferta powinna być ważna do: 15.07.2010

Oferta może być przesłana:

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dgt.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 10.07.2010 o godz.16.00

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nie później niż: 15.07.2010

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:Lp.

 KryteriumMaksymalna ilość punktów
1Cena50
2Doświadczenie30
3Termin realizacji20
4Razem100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Informujemy, że wykonany Plan Rozwoju Eksportu będzie wyłączną własnością firmy DGT Sp. z o.o., a wszelkie informacje przekazane przez DGT Sp. z o.o. wykonawcy, celem wykonania Planu Rozwoju Eksportu, jak i w nim zawarte, objęte będą klauzulą poufności, określoną w umowie będącej podstawą realizacji przedmiotu zamówienia.