DGT Spółka z o.o. zrealizuje do końca 2020 roku projekt pn. Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). Zamawiającym jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, w którym funkcjonuje Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Projekt obejmuje dwa zadania.

Pierwsze zakłada budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM, na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy Dyspozytorem Medycznym a Operatorem Numerów Alarmowych, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacji pomiędzy Dyspozytorami Medycznymi w Dyspozytorniach Medycznych oraz rejestracji i archiwizacji zapisów rozmów głosowych. W ramach tego zadania zostanie również wykonana migracja 282 Konsol Dyspozytorskich, które obecnie są dołączone do Podsystemu Zintegrowanej Łączności Centrów Powiadamiania Ratunkowego, a docelowo mają znaleźć się w nowo budowanym systemie.

Drugie obejmuje integrację, z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM, istniejących systemów łączności radiowej, które są wykorzystywane przez Państwowe Ratownictwo Medyczne w poszczególnych województwach.

Mowa tu o aktualnie wykorzystywanych systemach przemiennikowych m. in. firmy Motorola, systemie Kenwood oraz radiach bazowych pracujących w trybie analogowym i cyfrowym. Na potrzeby łączności radiowej w ramach sieci OST112, zostanie wyodrębniona dedykowana sieć IP z routingiem do części sieci OST 112, zawierającej pozostałe elementy systemu PZŁ SWD PRM i Konsole Dyspozytorskie.

Budowany system będzie składał się z Serwerów Komunikacyjnych zlokalizowanych w 17 Ośrodkach Regionalnych oraz z 2 ośrodków krajowych POK PZŁ i ZOK PZŁ. Zostanie on wybudowany w oparciu o system DGT MCS, będący zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem programowo-sprzętowym oferującym użytkownikom funkcjonalności dyspozytorskie w zakresie łączności telefonicznej, radiowej, bezgłosowej oraz funkcje integracji środków łączności zbudowanych w oparciu o różne technologie i standardy.

Komunikacja systemu z siecią PSTN będzie odbywała się z wykorzystaniem sygnalizacji SS7, natomiast korespondencja wewnątrz systemowa oraz komunikacja z abonentami sieci OST112 będzie odbywała się poprzez łącza SIPtrunk. Komunikacja z dołączonymi systemami radiowymi będzie realizowana przy użyciu sieci IP. W celu zwiększenia użyteczności i niezawodności systemu, zostaną wprowadzone zaawansowane mechanizmy wzajemnej zastępowalności Dyspozytorni Medycznych zarówno w zakresie obsługi telefonicznych wywołań alarmowych, jak również łączności radiowej. Budowany system będzie jedynym, obejmującym terytorium całej Polski, który zapewni integrację systemów radiowych, telefonii, a w przyszłości umożliwi dołączane kolejnych środków łączności, np. łączność satelitarną, łączność LTE, łączność 5G. Dzięki interfejsowy DGT MCS służącemu do komunikacji z zewnętrznymi systemami klasy SWD, system będzie współpracował z SWD PRM, co umożliwi między innymi kojarzenie formatki z połączeniem alarmowym i wyświetlanie jej na stanowisku, na którym zostało odebrane to połączenie oraz dynamiczne kojarzenie identyfikatorów radiowych z zespołami wyjazdowymi. Gwarantem niezawodności i otwartości systemu na nowe rozwiązania technologiczne jest DGT Sp. z o.o., która opracowała, wdrożyła i stale rozwija system DGT MCS.

Dyspozytorzy Medyczni do codziennej pracy będą wykorzystywać nowoczesną i ergonomiczną aplikację DGT DCA, która będzie zainstalowana na blisko 400 Konsolach Dyspozytorskich DGT 5810-10. Z poziomu jednej aplikacji, Dyspozytor Medyczny będzie mógł prowadzić rozmowy telefoniczne, korespondencję radiową, odsłuchiwać zarejestrowane rozmowy.

mapa pzl

Rezultatem realizacji projektu będzie zapewnienie:

  • obsługi zgłoszeń głosowych kierowanych na numer alarmowy 999 do DM,
  • możliwości rejestrowania wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy osobą zgłaszającą i Dyspozytorem medycznym oraz komunikacji wewnętrznej, w tym łączności radiowej,
  • zapewnienie wymiany informacji pomiędzy PZŁ SWD PRM i SWD PRM dla potrzeb procesu przydzielania zgłoszeń telefonicznych i formatek zdarzeń do obsługi poszczególnych stanowisk Dyspozytorów medycznych,
  • dostarczenie rozwiązania pozwalającego na zapewnienie ciągłej dostępności usług niezbędnych do prawidłowego przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach,
  • integracji obecnie działających rozwiązań łączności radiowej z powstałym Podsystemem Zintegrowanej Łączności.

PZŁ SWD PRM będzie dysponował pojemnością do obsługi minimum 12 milionów połączeń telefonicznych w skali roku.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

Centrum Szkoleń DGT

ul. Szklana Huta 7
80-529 Gdańsk
e-mail: szkolenia@dgt.pl
tel.: +58 68 20 734 +58 68 20 946
fax: +58 69 10 299