W dniach 18-20 kwietnia 2007 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. Na stoisku firmowym DGT można było zapoznać się z ofertą ukierunkowaną na modernizację łączności w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

W dniach 22-27 kwietnia 2007 r. przedstawiciele DGT wzięli udział w misji gospodarczej firm polskich do regionu Maramures w Rumunii zorganizowanej przez Konsulat Generalny Rumunii w Gdyni.

Podczas wizyty dudziestoosobowa delegacja z Polski miała możliwość przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami 80 firm rumuńskich. Ponadto Polska delegacja była przyjęta przez prefekta regionu Maramures oraz Ambasadora Rumunii w Polsce. W spotkaniach brał udział również radca handlowy Ambasady RP w Rumunii.

W dniach 17-19 kwietnia 2007 r. DGT uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM. Targi te już tradycyjnie stały się dla DGT okazją do promocji własnych rozwiązań, nawiązywania nowych kontaktów oraz spotkań z Klientami. Można też było podpatrzeć propozycje konkurencji.

DGT zaprezentowała:

 • Centralę DGT Millenium z opcją IP
 • Aparat DGT 3490GX - nowy systemowy aparat telefoniczny
 • System e-Locus – kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne dla administracji samorządowej wszystkich szczebli (m.in. dostęp do Internetu, telefonia VoIP, system sterowania ruchem drogowym)
 • Terminal DGT FWT – abonencki terminal GSM umożliwiający świadczenie usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem sieci operatorów telefonii komórkowej.

Na tegorocznych Targach Informatycznych CeBIT (Hanower, 15-21 marzec 2007 r.) DGT była reprezentowana na dwóch panelach tematycznych.

Na stoisku zorganizowanym w ramach panelu telekomunikacyjnego zwiedzający mogli zapoznać się z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi oferowanymi przez DGT dla różnych grup klientów, m.in.: dla operatorów telekomunikacyjnych, przemysłu, administracji, służb mundurowych itd.

Na stoisku DGT reprezentującym firmę na panelu outsourcingu można było zapoznać się z możliwościami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi DGT. Firma jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia inżynierów DGT przy opracowywaniu projektów z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki.

19 października 2006 na Politechnice Gdańskiej odbyła się regionalna gala najbardziej innowacyjnych firm Regionu Pomorza. W ten sposób BRE Bank – wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN i Gazetą Prawną – pragnie promować i nagradzać firmy, które zmieniają obraz polskiej gospodarki oraz tworzą nową rzeczywistość.

Od 2005 roku z inicjatywy BRE Banku, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk badaniom nad innowacyjnością polskiej gospodarki towarzyszy Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm.

W 2006 roku przeprowadzono po raz pierwszy rankingi regionalne, w których wyróżniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa z danego regionu.

Miło nam poinformować, że na liście najbardziej innowacyjnych firm regionu Pomorza DGT znalazła się na trzecim miejscu.

DGT została wyróżniona Certyfikatem Innowacyjności a najwyższe spośród czołowej trójki nakłady na działalność badawczą i rozwojową. Stanowią one aż 83,8% wydatków na działalność innowacyjną ogółem. Firma ma także zatwierdzony jeden patent w 2005 roku.

Na tegorocznych targach MSPO w Kielcach tytułem DEFENDERA - nagrodą przyznawaną wystawcom najlepszego sprzętu dla wojska i służb policyjnych za wyroby wyróżniające się oryginalnością i nowatorstwem mysli technicznej - uhonorowano Zintegrowany System Łączności DGT MCS.

2006 Defender MCS

Opracowany i wyprodukowany przez DGT system DGT MCS (Multifunctional Communication System) jest przykładem umiejętnego wykorzystania doświadczenia firmy na wielu różnych płaszczyznach komunikacji.

Podstawową funkcją DGT MCS jest integracja cyfrowych oraz analogowych środków łączności przewodowej ze środkami łączności radiowej. System zapewnia dostęp do radiowych i przewodowych (analogowych i cyfrowych) środków łączności typowych dla Sił Powietrznych.

Przeznaczony jest między innymi dla Centrów Operacji Powietrznych, lotnisk oraz Straży Granicznej. Stosowany może być w systemach ratownictwa (CPR) oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest synchronizacja działań przy wykorzystaniu łączności radiowej i/lub telefonicznej. Elastyczność oraz łatwość dostosowania do specyficznych wymagań sprawia, że produkt DGT może być bardzo szybko wdrożony i przystosowany do konkretnych wymagań.

W dniach 4-7 września 2006 r. DGT, już po raz czternasty, wzięła udział w XIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – największych targach przemysłu obronnego w Europie Centralnej.

Z roku na rok, od momentu powstania firmy, znacząco zwiększa się oferta skierowana do adresatów targów. Dzięki udziałowi w kieleckich targach znacznie zwiększyła się rozpoznawalność marki DGT wśród gości z Polski i z całego świata odwiedzających stoisko wystawowe firmy.

Na targach w Kielcach zostały zaprezentowane nowe produkty, które swoją premierę miały w bieżącym roku, niektóre prezentowane były po raz pierwszy:

 • Centrala DGT 3450 – 1 WW z pakietem VoIP
 • Zintegrowany System Łączności DGT – MCS
 • Komputer przenośny DGT KARAT 400
 • Pakiet taryfikacyjny MILTAR

DGT, chcąc wykorzystać swoją szansę uczestniczenia w dynamicznie rozwijającym się segmencie systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla administracji samorządowej, zakończyło realizację swojego pierwszego projektu sieci miejskich - Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN.

Budowa bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci informatycznej była pierwszym dla DGT tak dużym projektem integracyjnym. Firma realizowowała go w ramach konsorcjum wykonawców z firmą INFAST z Rzeszowa.

Projekt „ResMAN” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury bezprzewodowej szerokopasmowych łączy internetowych w jedną bezpieczną i szybką sieć klasy metropolitarnej MAN (Metropolitan Area Network) z centrum zarządzania w Rzeszowie. Projekt ten składa się z trzech etapów.

Obecnie zrealizowany został pierwszy etap, którego przedmiotem była budowa infrastruktury bezprzewodowej, szerokopasmowych łączy internetowych oraz kompletnego systemu telefonii VoIP. Powstały dwie stacje bazowe – węzły szkieletu, które w promieniu ok. 30 km skupiają ruch ze stacji abonenckich, umieszczonych w 92 jednostkach organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy miejskiej Rzeszów, miasta Głogowa Małopolskiego i gminy Krasne. Stacje te integrują lokalne sieci LAN znajdujące się w tych budynkach w jedną sieć klasy MAN. W budynkach urzędu zostały uruchomione cztery „infomaty” – kioski internetowe. Powstało ponad 1200 punktów dostępu do Internetu. Zainstalowane internetowe bramki głosowe VoIP, eliminują tradycyjną sieć telefoniczną. Szerokopasmowy Internet dostarczony do jednostek publicznych zostanie udostępniony wszystkim mieszkańcom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 46 Hotspotów, czyli punktów dostępu do Internetu w oparciu o sieć bezprzewodową typu Wi-Fi. Szacuje się, że z bezpłatnego dostępu do Internetu będzie mogło korzystać kilka tysięcy osób. Wymagania sprzętowe ograniczają się do posiadania komputera z kartą sieciową zgodną ze standardem 802.11 a/b/g.

Centrum zarządzania będzie posiadało punkty styku (połączenia) z każdym wyrażającym chęć dostawcą Internetu, wyprowadzającym ruch lokalny na zewnątrz – w skali regionu i kraju. W sieci miejskiej przewiduje się uruchamianie usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania infrastruktury miasta i mieszkańców, szczególnie w sytuacjach kryzysowych: typu monitoring ulic miasta, centralne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach oraz wewnętrzną sieć lokalną dla szkół – z oprogramowaniem do zarządzania ich budżetem. W kolejnym etapie budowy sieci miejskiej obecnie uruchomione Hotspoty zostaną rozbudowane dodatkowo o standard WiMAX.

14 sierpnia 2006 został podpisany protokół zakończenia prac pierwszego etapu. Wartość projektu: okolo 8,8 mln PLN.

Do przetargów na sojuszniczym rynku NATO dopuszcza tylko te firmy, które przejdą skomplikowane procedury. Punktem wyjścia jest posiadanie certyfikatu systemu zapewniania jakości według norm ISO. Ponadto niezbędne jest świadectwo wiarygodności.

Na natowskie salony biznesowe nie dostanie się żaden przedsiębiorca, którego rzetelność stoi pod znakiem zapytania. W Polsce świadectwa wystawia albo Ministerstwo Gospodarki, albo – gdy przetarg ogłasza agencja NAMSA – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Świadectwo wiarygodności ma na celu ograniczenie ryzyka przy wyborze dostawcy uzbrojenia i sprzętu wojskowego bądź usług na potrzeby Sił Zbrojnych państw-członków NATO, w ramach przetargów organizowanych przez NAMSA.

Przyznawanie świadectwa wiarygodności wynika z konieczności wypełnienia formalnych wymagań wynikających z § 4.1.2 Dyrektywy nr 251 Organizacji ds. Zabezpieczenia Eksploatacji Sprzętu i Zaopatrzenia NATO - NAMSO, która stanowi, że NAMSA akceptuje i przyjmuje do swojej bazy danych jedynie te podmioty, zgłaszające swój akces do udziału w przetargach, które będą posiadały stosowny dokument potwierdzający ich wiarygodność (declaration of non-ineligibility).

Firmy ubiegające się o otrzymanie Świadectwa Wiarygodności muszą spełniać następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek;
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny;
 • Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Reprezentant Polski w Konferencji Krajowych Dyrektorów Uzbrojenia – CNAD - Krajowy Dyrektor Uzbrojenia po zbadaniu potwierdza - w formie świadectwa – wiarygodność finansową i techniczną polskich przedsiębiorców ubiegających się o współpracę z NAMSA.

Swiadectwo otrzymalismy 10 sierpnia 2006 roku.

Zarząd DGT Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że 31 marca 2006 roku, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie DGT Sp. z o. o. z DGT-SERWIS Sp. z o. o.. Podmiotem przejmującym była Spółka DGT.

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku DGT-SERWIS na rzecz DGT. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał odpowiedniego zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku połączenia, DGT Sp. z o.o. wstępuje z dniem 01 kwietnia 2006 roku we wszystkie prawa i obowiązki DGT-SERWIS Sp. z o.o., w tym zobowiązania i należności.

Wszystkich klientów DGT-Serwis zapewniamy, że zadania i pełna oferta tej firmy zostały przeniesione do DGT, w związku z tym jakość i standard usług świadczonych dotychczas przez DGT-Serwis nie ulegnie zmianie.

W dniach 22-24 marca 2006 roku, DGT wzięła udział w największych w Polsce targach branży telekomunikacyjnej INTERTELECOM w Łodzi. Firma zaprezentowała najnowsze produkty w swojej ofercie:

 • DGT STT - Serwer TeleTranzytowy - produkt przeznaczony dla operatorów telekomunikacyjnych
 • DGT INTAR – najnowszy program taryfikacyjny PREMIERA!
 • Komputer przenośny typu handheld DGT KARAT 400 PREMIERA!
 • System Dyspozytorsko - Alarmowo - Rozgłoszeniowy HETMAN
 • Zintegrowany System Telekomunikacyjny MCS – w zastosowaniach dla dyspozytorów w Centrach Powiadamiania Ratunkowego oraz kontrolerów ruchu lotniczego
 • System e-Locus - projekt kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego dla administracji samorządowej wszystkich szczebli

DGT zajęła 5 miejsce w rankingu polskich firm innowacyjnych przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita pod koniec 2005 roku. O pozycji w rankingu zadecydowały wyniki, zastosowanych w badaniu, następujących kryteriów oceny:

 • wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • liczba zatrudnionych w działalności B+R w przeliczeniu na pełne etaty,
 • struktura wydatków na działalność B+R (podział na prace własne firmy, nabywanie wyników prac B+R od przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, wyższych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych),
 • struktura finansowania działalności B+R (podział na środki własne przedsiębiorstw, środki budżetowe oraz unijne),
 • pięć pytań dodatkowych (TAK/NIE) dotyczących: sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania wyodrębnionego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (innowacyjność w skali międzynarodowej).

Przez działalność badawczą-rozwojową (B+R) rozumie się systematycznie prowadzone prace, których celem jest powiększenie zasobów wiedzy. Obejmują badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe.

Badania podstawowe sa to prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane dla zdobycia wiedzy, nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych.

Badania stosowane są to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają na poszukiwaniu zastosowań dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań dla z góry założonych celów.

Prace rozwojowe (konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne) polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy w opracowaniu nowych produkcji lub ulepszeniu istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem i badaniem prototypów oraz instalacji pilotażowych.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip